Purchase Order Terms (POL)


Start the Conversation

Honeypot Field to Catch Bots
Honeypot Field to Catch Bots

Ogólne warunki zakupu towarów i usług – czerwiec 2019

 1. DEFINICJE
  1. „Podmiot powiązany” – oznacza jakikolwiek podmiot, który kontroluje DFIN, jest kontrolowany przez DFIN lub pozostaje pod wspólną kontrolą podmiotów, w skład których wchodzi DFIN; „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej głosów na zgromadzeniu wspólników lub w innym podobnym organie lub prawo do powoływania zarządu podmiotu kontrolowanego;
  2. „Towary” i „Usługi” oznaczają odpowiednio towary, materiały, maszyny, urządzenia, wyposażenie lub prace i usługi określone w Zamówieniu, w tym oryginalne, zastępcze lub dodatkowe, jak również części lub elementy składowe Towarów i Usług.;
  3. „Umowa” oznacza umowę na dostawę Towarów lub Usług, do której zastosowanie znajdują niniejsze Ogólne warunki zakupu oraz dane Zamówienie;
  4. „Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych” oznaczają jakiekolwiek przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mające zastosowanie do stron lub do Usług we właściwych im jurysdykcjach, w tym w szczególności ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L 119/1, dalej jako „RODO”, jak również jakiekolwiek akty prawne przyjęte zamiast lub obok tych aktów a także wszelkie ich zmiany. „Przepisy o ochronie danych osobowych” oznaczają również jakiekolwiek rozstrzygnięcia właściwych organów, wydane przewodniki, instrukcje lub inne podobne dokumenty;
  5. „Data wejścia w życie” oznacza datę rozpoczęcia świadczenia Usług określoną w Zamówieniu;
  6. „Roszczenia i zobowiązania z tytułu zatrudnienia” oznaczają wszelkie straty, odszkodowania, nakazy zapłaty, kary umowne, koszty (w tym koszty egzekucji), powództwa, kwoty zasądzone, kary, grzywny, przychody, roszczenia, żądania, zobowiązania (w tym bez ograniczeń odpowiedzialność podatkową oraz wszelkie zobowiązania do wypłaty odprawy wynikające ze zobowiązania umownego lub z przepisów prawa), choroby zawodowe i wypadki, szkody bezpośrednie, pośrednie lub następcze (wszystkie trzy pojęcia obejmują między innymi straty czysto ekonomiczne, utratę zysków, straty w działalności, zmniejszenie wartości firmy etc.) i wydatki (w tym, bez ograniczeń, wydatki i honoraria związane z obsługą prawną i innymi usługami specjalistycznymi (do pełnej wysokości odszkodowania)), poniesione przez DFIN lub co do których istnieje jedynie roszczenie, które nie zostało jeszcze zaspokojone, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z zatrudnienia lub rozwiązania zatrudnienia;
  7. „Prawa własności intelektualnej” oznaczają patenty, prawa do wynalazków, prawa autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, nazwy handlowe  oraz nazwy domen internetowych, prawo do oznaczeń handlowych, wartości firmy, prawo do wytoczenia powództwa z tytułu naruszenia niezarejestrowanych oznaczeń handlowych odróżniających DNFI, wzory użytkowe, bazy danych, tajemnice przedsiębiorstwa (w tym know-how), – prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, oznaczenia geograficzne oraz prawa z rejestracji topografii układów scalonych, a także wszelkie inne formy praw własności intelektualnej, niezależnie od ich rejestracji, w tym wynikające ze wszelkich złożonych wniosków o rejestrację tych praw oraz takie, co do których nie złożono jeszcze wniosku, ale przysługuje uprawnienie do jego złożenia, w tym co do przyznania prawa, jego odnowienia, przedłużenia oraz prawa do żądania pierwszeństwa do takich praw i wszystkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony, które istnieją obecnie lub będą istnieć w przyszłości w dowolnej części świata;
  8. „Miejscowy” oznacza odpowiednio Polskę lub polski;
  9. „DFIN” – oznacza Donnelley Financial Solutions Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000550465), ul. Wadowicka 8A, 30-145 Kraków lub jakąkolwiek spółkę powiązaną;
  10. „Dostawca” oznacza podmiot u którego DFIN składa Zamówienie;
  11. „Zamówienie” oznacza złożone Zamówienie na Towar lub Usługę;
  12. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie dane osobowe (zgodnie z definicją w RODO lub w jakichkolwiek innych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych) przekazane Dostawcy przez DFIN lub w jego imieniu;
  13.  „Specyfikacja” oznacza wszelkie plany, rysunki, dane, prace koncepcyjne, filmy lub inne informacje związane z Towarami lub Usługami;
 1. PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY
  1. Zawarcie Umowy podlegającej niniejszym Ogólnym Warunkom Zakupu oznacza wystawienie Zamówienia i rozpoczęcie świadczenia Usług lub dostawy Towarów lub zwrócenie przez Dostawcę podpisanej kopii Zamówienia wystawionego przez DFIN.
  2. Jakakolwiek forma potwierdzenia zmieniającego lub uzupełniającego Zamówienie lub niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, nie będzie miała skuteczności prawnej i nie wpłynie na zobowiązanie kontraktowe.
  3. DFIN ani jakikolwiek jego Podmiot Powiązany nie będą w żaden sposób zobowiązane do nabywania minimalnej ilości Towarów lub Usług ani do zapewnienia minimalnego przychodu po stronie Dostawcy.
 1. ZGODNOŚĆ
  1. Wszelkie dostarczane Towary i Usługi muszą spełniać wymagania przewidziane w Specyfikacji (jeśli taka istnieje) lub Zamówieniu oraz wszelkich załącznikach do nich.
  2. W przypadku braku Specyfikacji, Towary i Usługi powinny być najlepsze w swoim rodzaju i dostosowane do określonych i / lub uzasadnionych wymagań DFIN i w żadnym wypadku nie mogą być gorszej jakości niż przewidziana w obowiązującym prawie Miejscowym lub w odpowiedniej regulacji UE.
  3. Wszelkie Towary i Usługi muszą spełniać oczekiwania DFIN co do jakości ich wykonania i przydatności.
  4. Dostawca zapewnia, że projekt, konstrukcja, jakość oraz wykonanie Towarów i Usług spełniają wszelkie wymagania określone właściwym prawem Miejscowym, w standardach oraz właściwych regulacjach UE. Dostawca powinien w każdym przypadku spełniać wymagania przewidziane prawem, regulaminami i zasadami mającymi zastosowanie do Dostawcy i wykonania przez niego zobowiązań wynikających z Umowy.
  5. Odstępstwa od Specyfikacji oraz przewidzianych wielkości zamówień nie będą możliwe bez uprzedniej zgody DFINw formie dokumentowej dla wywołania skutków prawnych). DFIN nie ponosi odpowiedzialności względem Dostawcy z tytułu dostawy przedmiotów ponad określoną ilość.
 1. INSPEKCJE
  1. Przed wykonaniem dostawy Dostawca zbada wszelkie Towary w celu upewnienia się, czy odpowiadają one wymaganiom wskazanym w Zamówieniu. DFIN zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczonych Towarów w sytuacji, gdy nie spełniają one tych wymagań. Towary, w stosunku do których odmówiono przyjęcia, zostaną zwrócone Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy, a następnie Dostawca niezwłocznie zastąpi je Towarami spełniającymi wymagania określone w Zamówieniu lub Dostawca zwróci DFIN wszelkie otrzymane płatności z tytułu dostawy Towarów niespełniających przewidzianych w Zamówieniu wymagań wraz z kosztami transportu i opakowania, według wyboru DFIN.
  2. DFIN zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Towarów lub Usług, które nie spełniają jego oczekiwań, zaś takie Towary i Usługi zostaną zastąpione, ponownie dostarczone lub ponownie wykonane bez ponoszenia przez DFIN jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
  3. Skorzystanie przez DFIN z określonego wyżej prawa do odmowy przyjęcia Towarów lub Usług nie wpływa na możliwość skorzystania przez DFIN z jakichkolwiek innych jego uprawnień.
 1. DOSTAWA, TYTUŁ PRAWNY I RYZYKO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA
  1. Towary zostaną należycie zapakowane i dostarczone na adres wskazany w Zamówieniu. Do momentu dostawy i akceptacji Towarów przez DFIN, ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia obciąża Dostawcę. Jeżeli, w wyniku dalszych oględzin, DFNI odmówi przyjęcia Towarów jako nieodpowiadających Zamówieniu lub jako wadliwych w jakikolwiek sposób, takie Towary zostaną, po zawiadomieniu Dostawcy, przechowane przez DFNI na koszt i ryzyko Dostawcy, a następnie zwrócone na koszt i ryzyko Dostawcy.
  2. Tytuł do Towarów przejdzie na DFIN po ich dostarczeniu lub wytworzeniu przez Dostawcę lub w jego imieniu zgodnie z Zamówieniem, chyba że Towary to rzeczy oznaczone co do gatunku, co do których tytuł prawny przejdzie na DFIN z momentem przeniesienia na DFIN ich posiadania w jakikolwiek sposób. Dostawca (tak długo, jak Towar pozostanie w lokalu jego lub jego kontrahentów) przechowa Towary w taki sposób, aby zachować ich wartość i aby pozostały łatwo rozpoznawalne jako własność DFIN.
  3. Czas jest istotnym elementem w dostawie Towarów i Usług. Dostawca niezwłocznie powiadomi DFNI o każdym przewidywalnym opóźnieniu w dostawie, wysyłce lub skompletowaniu Towarów i Usług a DFNI będzie uprawniony, bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień, do odstąpienia od  Umowy jeżeli opóźnienie w dostawie, wysyłce lub skompletowaniu Towarów i Usług przekracza 3 dni od dnia przewidzianego na dostawę, wysyłkę lub skompletowanie Towarów lub Usług, zależnie od przypadku.
  4. W przypadku zakłócenia, ograniczenia, utrudnienia lub opóźnienia normalnego toku prowadzenia działalności gospodarczej przez DFNI w wyniku sporu zbiorowego lub z innej przyczyny, za którą DFNI nie ponosi odpowiedzialności, DFNI będzie uprawnione do wskazania innego terminu dostawy Towarów lub Usług nieprzekraczającego 45 dni od momentu planowanej dostawy lub do ich przekierowania, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów,  do Dostawcy lub  jego podwykonawcy. Zmiana terminu dostarczenia Towarów lub Usług powyżej 45 dni od momentu planowanej dostawy będzie każdorazowo ustalana przez strony.
  5. W przypadku Towarów dostarczanych partiami lub Usług wykonywanych partiami, Umowa będzie traktowana całościowo i będzie niepodzielna.
 1. CENY/WYNAGRODZENIE
  1. Cena za Towary lub wynagrodzenie za Usługi („Cena”) są określone w Zamówieniu i, o ile inaczej nie uzgodniono w formie dokumentowej dla wywołania skutków prawnych:
   1. nie zwiera VAT (który zapłaci DFIN na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT), oraz
   2. zawiera wszelkie opłaty z tytułu opakowania, transportu, spedycji, przewozu, ubezpieczenia i dostawy Towarów na właściwy adres dostawy oraz będzie zawierała wszelkie cła, obciążenia i opłaty inne niż podatek od towarów i usług.
  2. Podwyższenie Ceny wymaga uprzedniej dokumentowej zgody DFIN dla wywołania skutków prawnych.
 1. PŁATNOŚĆ
  1. O ile nie ustalono inaczej w Zamówieniu lub pisemnym uzgodnieniu między DFIN a Dostawcą, płatności z tytułu Towarów lub Usług będą wymagalne w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia akceptacji Towarów przez DFIN lub od dnia wykonania Usług lub od dnia doręczenia DFIN faktury, w zależności od tego, który ze wskazanych terminów będzie późniejszy.
  2. DFIN będzie uprawniony do potrącenia sum należnych Dostawcy z płatności na rzecz Dostawcy.
 1. NOTA INFORMACYJNA

Do każdej dostawy Towarów na podstawie danego Zamówienia dołączona będzie nota informacyjna zawierająca symbol towaru (jeżeli dotyczy) oraz opis i numer Zamówienia, na podstawie którego dochodzi do dostawy („Nota Informacyjna”). W momencie wysyłki do DFIN należy wysłać oddzielną kopię Noty Informacyjnej, podając odpowiedni numer referencyjny Zamówienia. Instrukcje dotyczące procedur i kontroli dostawy do magazynu (DFIN lub innego) zostaną określone w Miejscowej Specyfikacji Dostawy Towarów DFIN.

 1. LIKWIDACJA DOSTAWCY

W przypadku, gdy Dostawca postawiony zostanie w stan likwidacji DFIN będzie mieć prawo do anulowania Zamówienia w całości poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Dostawcy;

 1. REKOMPENSATA

Dostawca zwolni DFIN (art. 392 Kodeksu cywilnego) od obowiązku ponoszenia wszelkich kosztów i od konieczności zapłaty wszelkich odszkodowań, jakie mogą zostać zasądzone lub uzgodnione do zapłaty na rzecz osób trzecich, w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub powództwem, w przypadku gdy:

 1. posiadanie lub korzystanie z Towarów lub Usług przez DFIN lub jego klientów narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej takiej osoby trzeciej, lub
 2. wady lub opóźnienia w dostawie Towarów lub Usług spowodowały poniesienie straty przez klienta DFIN lub doprowadziły do żądania od DFIN skredytowania usługi.

Powyższe nie wyłącza jakichkolwiek innych uprawnień przysługujących DFIN na mocy Umowy, niniejszych Ogólnych warunków zakupu towarów lub usług lub przepisów prawa.

 1. POUFNOŚĆ
  1. Wszelkie Zamówienia składane przez DFIN są ściśle poufne.
  2. Dostawcy nie wolno w żaden sposób publikować ani doprowadzać do opublikowania szczegółów dotyczących Towarów lub Usług bez uprzedniej zgody DFIN w formie pisemnej dla wywołania skutków prawnych.
  3. Wszelkie informacje wynikające z Zamówienia lub w inny sposób zakomunikowane Dostawcy w związku z Zamówieniem będą uważane za poufne i nie będą mogły być wykorzystane ani ujawnione przez Dostawcę osobie trzeciej bez uprzedniej j zgody DFIN w formie dokumentowej dla wywołania skutków prawnych.
  4. Dostawca poinformuje swoich pracowników, usługodawców i przedstawicieli o treści niniejszego postanowienia i będą oni oraz inne osoby, którymi Dostawca posługuje się w swojej działalności,  związani niniejszym postanowieniem w takim samym stopniu, jak Dostawca.
  5. Dostawca zrekompensuje DFIN wszelkie koszty, odszkodowania i honoraria zapłacone przez DFIN, wynikające z naruszenia niniejszego ustępu przez Dostawcę, jego pracowników, usługodawców, przedstawicieli lub innych osób, którymi Dostawca posługuje się w swojej działalności.
 1. POSTANOWIENIA O PRZECIWDZIAŁANIU KORUPCJI
  1. Dostawca powinien stosować postanowienia wiążących Polskę międzynarodowych konwencji dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz wszelkich innych mających zastosowanie Miejscowych przepisów antykorupcyjnych. Dostawca zapewnia, że on i członkowie jego kierownictwa, pracownicy, kontraktorzy, przedstawiciele, doradcy i inni usługodawcy nie będą dawać, obiecywać, oferować, autoryzować, przyjmować, żądać, otrzymywać ani wyrażać zgody na otrzymanie jakichkolwiek płatności, prezentów, rabatów, wkładów, prowizji, zachęt lub korzyści na rzecz lub od jakiejkolwiek osoby, z naruszeniem przepisów antykorupcyjnych. Dostawca wdroży odpowiednie zasady i procedury antykorupcyjne oraz zachowa rzetelną i dokładną dokumentację zgodną z wymogami wszystkich obowiązujących przepisów. Dostawca niezwłocznie powiadomi DFIN w przypadku, gdy dowie się o jakimkolwiek naruszeniu obowiązujących przepisów antykorupcyjnych lub przekupstwa podczas wykonywania Umowy.
  2. Dostawca oświadcza i zapewnia że:
   1. żaden z członków jego kierownictwa ani pracowników nie został skazany za przestępstwo w ramach obowiązujących Miejscowych przepisów antykorupcyjnych;
   2. nie wniesiono żadnych zarzutów przekupstwa ani korupcji wobec Dostawcy ani osoby przez niego zaangażowanej;
   3. niezwłocznie powiadomi DFIN na piśmie o wszelkich podejrzeniach naruszenia lub zarzutach naruszenia przepisów antykorupcyjnych i łapówkarskich w zakresie, w jakim takie zawiadomienie nie jest zabronione właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy lub innymi mającymi zastosowanie prawnymi zakazami ujawniania informacji.
 1. PRZECIWDZIAŁANIE WSPÓŁCZESNYM FORMOM NIEWOLNICTWA
  1. Dostawca powinien wdrożyć i stosować odpowiednie polityki i procedury należytej staranności w stosunku do własnych dostawców, kontraktorów i innych uczestników jego łańcucha dostaw w celu zapewnienia braku wszelkich form niewolnictwa lub handlu ludźmi w tym łańcuchu dostaw. Dostawca na żądanie DFIN przygotuje i dostarczy DFIN w terminie 1 (jednego) miesiąca kalendarzowego od dnia tego żądania, kopie odpowiednich podręczników lub polityk, które Dostawca wdrożył u siebie w celu zapewnienia aby jakiekolwiek formy niewolnictwa lub handlu ludźmi nie występowały w łańcuchu dostaw Dostawcy.
  2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że:
   1. Dostawca ani żaden z członków jego kierownictwa ani pracownik
   2. nie popełnił przestępstwa zabronionego zgodnie z ustawą z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w szczególności art. 118a, art. 189, art. 189a oraz art. 191 tej ustawy lub równoważnymi ustawami, przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa i handlu ludźmi w dowolnej jurysdykcji, w której lub z której Dostawca świadczy usługi w ramach niniejszej umowy („Przestępstwo”); lub
   3. nie został powiadomiony, że toczy się względem niego dochodzenie w sprawie domniemanego przestępstwa lub jest ścigany  na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu współczesnym formom niewolnictwa;
   4. nie jest świadomy żadnych okoliczności występujących w jego łańcuchu dostaw, które mogłyby dać podstawy do wszczęcia dochodzenia związanego z domniemanym przestępstwem lub ścigania takiego przestępstwa na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania współczesnym formom niewolnictwa;
   5. natychmiast powiadomi DFIN na piśmie dla wywołania skutków prawnych jeśli dowie się lub ma powody, by sądzić, że on lub którykolwiek z jego członków kierownictwa, pracowników, kontrahentów naruszył lub mógł naruszyć którekolwiek z obowiązków Dostawcy wynikające z ust. 13 (a) do 13 (b) (włącznie). Takie zawiadomienie określa szczegóły dotyczące okoliczności naruszenia lub podejrzewanego naruszenia zobowiązań Dostawcy;
  3. Bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych przysługujących DFIN lub jego Podmiotowi powiązanemu, naruszenie przez Dostawcę ustępu 13 (a) do 13 (b) będzie stanowić istotne naruszenie uprawniające DFIN do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie uchybień.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Strony potwierdzają, że wypowiedzenie Umowy bez względu na przyczynę nie stanowi przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w rozumieniu postanowień. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. W odniesieniu do Danych Osobowych (w stosownych przypadkach) strony przyjmują do wiadomości, że DFIN jest administratorem danych, a Dostawca jest przetwarzającym dane (oba terminy określone w przepisach o ochronie danych osobowych). W odniesieniu do wszelkich danych osobowych przetwarzanych zgodnie Umową każda ze stron:
   1. będzie odpowiadać na zapytania dotyczące Danych Osobowych i niezwłocznie rozpatrywać takie zapytania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
   2. będzie w pełni przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Dostawca przetwarza dane osobowe DFIN wyłącznie w celu wykonania Usług i wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. Dostawca niezwłocznie powiadomi DFIN, jeżeli jego zdaniem polecenie DFIN narusza przepisy o ochronie danych.
  3. Dostawca powinien wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne:
   1. w taki sposób, aby przetwarzanie spełniało wszystkie wymagania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zapewniało ochronę praw osób, których dane dotyczą; oraz
   2. w nawiązaniu do przetwarzania zapewni poziom ochrony proporcjonalny do ryzyka związanego z przetwarzaniem (biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych), poprzez:
    1. pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych oraz ciągłe zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
    2. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich  w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
    3. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania (i posiadanie odpowiedniego procesu do wykonania tych czynności);
   3. przy ocenie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych Dostawca bierze pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem, w szczególności w wyniku przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu lub uszkodzenia takich Danych Osobowych.
  4. Jeżeli Dostawca stwierdzi jakiekolwiek naruszenie środka bezpieczeństwa związanego z Danymi Osobowymi należącymi do DFIN, Dostawca niezwłocznie:
   1. powiadomi DFIN o tym naruszeniu (w każdym przypadku nie później niż 24 godziny od jego wystąpienia);
   2. zidentyfikuje przyczynę naruszenia;
   3. użyje zasadnych środków zaradczych w celu zaradzenia naruszeniu i jego konsekwencjom;
   4. użyje zasadnych środków zaradczych w celu zapobieżenia podobnym naruszeniom w przyszłości;
   5. dostarczy raport do DFIN zawierający opis przyczyny naruszenia oraz procedury korygowania naruszenia bezpieczeństwa, w tym charakteru i faktów związanych z naruszeniem Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości  kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą oraz przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych  możliwe konsekwencje oraz nazwisko i imię oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub innego punktu kontaktowego, w którym można uzyskać więcej informacji.
  5. Dostawca zapewnia, że posiada wszystkie niezbędne zgody i upoważnienia ze strony DFIN do przetwarzania Danych Osobowych w sposób i w celach (określanych wyłącznie przez DFIN) zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. DFIN gwarantuje ponadto, że Dane Osobowe zostały uzyskane i są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dostawca zwolni DFIN od wszelkich żądań, kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej w pełnym zakresie) oraz wydatków i zobowiązań poniesionych przez DFIN wynikających z naruszenia lub nieprzestrzegania przez Dostawcę postanowień niniejszego punktu 15.
  6. Dostawca będzie prowadził rejestr czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu DFIN, zawierający informacje wymagane w odniesieniu do podmiotów przetwarzających dane na mocy RODO,  pod warunkiem, że DFIN dostarczy Dostawcy wszelkie istotne informacje o danych osobowych wymaganych od DFIN celem ich przetwarzania w ramach Umowy przez Dostawcę, aby umożliwić Dostawcy przygotowanie takich zapisów. Dostawca udostępni te zapisy każdemu organowi nadzorczemu lub rządowemu, w tym Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile i wówczas, gdy będzie to wymagane.
  7. Dostawca powinien podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia rzetelności personelu Dostawcy, który ma dostęp do Danych Osobowych i zapewnienia, że personel Dostawcy ma dostęp do Danych Osobowych tylko pod następującymi warunkami:
   1. Dane Osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków personelu w związku z Usługami;
   2. personel zostanie poinformowany o poufności Danych Osobowych i o procedurach bezpieczeństwa odnoszących się do tej poufności, oraz zobowiąże się umownie do przestrzegania poufnego charakteru Danych Osobowych;
   3. personel zostanie w odpowiedni sposób przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych.
  8. Dostawca nie może przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) bez uprzedniej zgody DFIN w formie dokumentowej, zaś kiedy taka zgoda zostanie udzielna, Dostawca może przekazywać Dane Osobowe tylko pod następującymi warunkami:
   1. przekazywać dane wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami DFIN i przepisami dotyczącymi ochrony danych;
   2. przekazywać dane na żądanie DFIN i zapewnić, aby każdy dalszy podmiot przetwarzający zawarł Umowę z Dostawcą zawierającą wszelkie obowiązujące standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych przez administratora danych w EOG do podmiotu przetwarzającego dane poza EOG zatwierdzone przez Komisję Europejską (lub inny odpowiedni organ Unii Europejskiej lub jej państw członkowskich) lub w inny dopuszczalny przez RODO i uzgodniony przez strony sposób zapewniający legalność tego transferu danych.
 1. PODWYKONAWCY
  1. Dostawca nie może zlecić wykonania całości lub części niniejszej Umowy podwykonawcy bez uprzedniej zgody DFIN w formie dokumentowej dla wywołania skutków prawnych.
  2. W przypadku, gdy Dostawca zamierza skorzystać z pomocy podwykonawcy zgodnie z procedurą określoną w art. 16(a) wyżej, będzie on zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniego badania due diligence proponowanego podwykonawcy i doręczenia raportu z tego badania do DFIN, zawierającego następujące dane:
   1. nazwę i dane kontaktowe proponowanego podwykonawcy;
   2. przedmiot umowy o podwykonawstwo;
   3. wszelkie inne dodatkowe informacje zasadnie wymagane przez DFIN.
  3. Dostawca nie zostanie zwolniony z żadnych zobowiązań wynikających z Umowy poprzez zawarcie jakiejkolwiek umowy podwykonawczej lub przekazanie w inny sposób wykonania jakiejkolwiek części Usług, a Dostawca pozostanie w pełni odpowiedzialny wobec DFIN za wykonanie zobowiązań podwykonawcy oraz za jego działania i zaniechania (tak, jakby były to działania i zaniechania Dostawcy).
 1. KLAUZULA INTEGRACYJNA

Umowa zawiera całość uzgodnień między DFIN i Dostawcą w odniesieniu do jej przedmiotu. Żadna strona nie może ograniczyć swojej odpowiedzialności za oświadczenia złożone w sposób nieuczciwy. 

 1. PRAWO WŁAŚCIWE

Umowa oraz niniejsze Ogólne warunki zakupu towarów i usług podlegają prawu Miejscowemu i jurysdykcji sądów Miejscowych.

 1. USTAWODAWSTWO W ZAKRESIE OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Jako regularny element działalności w zakresie komunikacji finansowej, DFIN otrzymuje od swoich klientów oświadczenia rejestracyjne, prospekty i wiele innych dokumentów korporacyjnych (oraz informacje i dane dotyczące tych spraw) przed publicznym ogłoszeniem dotyczącym ich planów zakupu, sprzedaży lub wymiany papierów wartościowych, łączenia przedsiębiorstw lub podejmowania innych działań, do których odnoszą się ich zadania związane z komunikacją finansową. Dostawca rozumie i uznaje, że ujawnienie poufnych treści takiego dokumentu (lub  informacji czy danych) przez Dostawcę lub za jego pośrednictwem przed jego publicznym ogłoszeniem narusza amerykańskie przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi, a także przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi innych krajów i narusza zasady poufności DFIN. Oprócz innych niekorzystnych konsekwencji, jeśli krążą pogłoski dotyczące poufnych planów klienta, DFIN może być zgodnie z prawem zobowiązany do ujawnienia tych planów opinii publicznej, zanim będzie to pożądane, lub nawet do porzucenia tych planów. Ponadto Dostawca rozumie i przyjmuje do wiadomości, że przepisy prawa poważnie penalizują wykorzystywanie informacji wewnętrznych w obrocie papierami wartościowymi, w tym sankcje karne w postaci bardzo wysokich grzywien i kar więzienia za każde przestępstwo. Jeśli Dostawca ma wiedzę o niepublicznych planach lub działaniach klienta lub nawet samego DFIN, które mogą wpłynąć na wartość rynkową akcji i jeśli Dostawca wykorzysta taką wiedzę do osobistego wzbogacenia się poprzez obrót tym papierem wartościowym, wówczas Dostawca będzie podlegał dochodzeniu prowadzonym przez organy rządowe, postępowaniu karnemu i rozwiązaniu umowy. Nawet nieformalne ujawnienia informacji rodzinie, przyjaciołom lub komukolwiek innemu niż przedstawiciele DFIN lub klienta DFIN, narusza przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi, nawet jeśli przekazując takie informacje Dostawca nie zamierzał wyrządzić żadnej szkody i nie szukał korzyści osobistych. W takim przypadku Dostawca rozumie, że może również ponosić odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.

 1. KONTROLA DOSTAWCY

W ramach procesu zgodności dla celów finansowych, regulacyjnych i celów klientów, DFIN zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczących usług, które Dostawca zapewnia DFIN, przed wyznaczeniem Dostawcy i może przeprowadzać takie kontrole od czasu do czasu w okresie współpracy z Dostawcą.

 1. OKRES TRWANIA UMOWY I ZAKOŃCZENIE UMOWY
  1. Umowa wchodzi w życie w Dacie wejścia w życie i trwa przez okres wskazany w Zamówieniu.
  2. Niezależnie od powyższego DFIN ma prawo:
   1.  wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w tym umowę ramową, bez przyczyny w dowolnym czasie, za 30- dniowym pisemnym uprzedzeniem Dostawcy (włączając w to formę e-mail);
   2. odstąpić od Umowy na dostawę Towarów, umowę o dzieło lub podobną w terminie 30 dni od złożenia danego Zamówienia na tę dostawę, dzieło lub inną podobną umowę.
  3. DFIN może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług, w tym umowę ramową, w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
   1. Dostawca dopuścił się istotnego naruszenia Umowy lub stosownego Zamówienia i nie naprawił tego naruszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pisemnego wezwania (włączając w to formę e-mail);
   2. Dostawca dopuścił się istotnego naruszenia Umowy lub stosownego Zamówienia więcej niż 2 (dwa) razy, niezależnie od tego, czy stosował środki zaradcze celem usunięcia tych naruszeń.
 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
  1. Dostawca oświadcza, że w każdym przypadku, w którym Towary lub Usługi będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w przypadkach dostawy oprogramowania komputerowego, zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego artykułu.
  2. Dostawca przeniesie na DFIN bez osobnego wynagrodzenia i w pełnym zakresie wszelkie autorskie prawa majątkowego do utworu lub utworów powstałych na skutek realizacji Umowy, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, prawa do wzorów, znaków towarowych, patentów, know-how, prawa do baz danych niespełniających kryteriów twórczości oraz wszelkie inne podobne prawa obowiązujące w dowolnym miejscu na świecie („Prawa Własności Intelektualnej”) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  3. Dostawca oświadcza, że przenoszone autorskie prawa majątkowe nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich zaś Dostawca będzie uprawniony do rozporządzania nimi  nie będzie to naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich a w szczególności osobistych praw autorskich, dóbr osobistych ani innych praw osób trzecich.
  4. Dostawca przeniesie na DFIN autorskie prawa majątkowe na wszystkich istniejących w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie obejmującym prawo do:
   1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
   2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
   3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, utworu lub jego kopii.
   4. jeżeli utwór będzie stanowił program komputerowy - rozwoju programu komputerowego poprzez modyfikacje kodów źródłowych, możliwości sprzedaży konfiguracji oraz sporządzania kopii zapasowej, która może być używana równocześnie z programem komputerowym. 
  5. Dostawca udzieli DFIN zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych na podstawie, lub w związku z wykonywaniem Umowy.
  6. Dostawca przeniesie na DFIN uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu, i na wykonywanie pozostałych praw zależnych.
  7. Dostawca nie będzie wykonywać żadnego z przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów powstałych na podstawie, lub w związku z wykonywaniem Umowy, a jednocześnie zezwoli DFIN na wykonywanie tych praw w jego imieniu.   
  8. Przejście Praw Własności Intelektualnej na DFIN następować będzie w najszerszym możliwym zakresie z chwilą ustalenia utworu, niezależnie od jego ukończenia, bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności prawnych.
  9. Z chwilą przyjęcia utworu DFIN nabędzie własność nośnika, na którym utwór został utrwalony oraz własność wszelkich egzemplarzy utworu.
  10. Na każde żądanie DFIN, Dostawca przedstawi pełną listę utworów powstałych na podstawie, lub w związku z wykonywaniem Umowy, odnośnie których autorskie prawa majątkowe zostały przeniesione na DFIN zgodnie z Umową.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Żadne zrzeczenie się przez DFIN jakiegokolwiek roszczenia z tytułu naruszenia Umowy przez Dostawcę nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego roszczenia z tytułu następczego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.
  2. Wszelkie zawiadomienia przekazane przez którąkolwiek ze stron drugiej stronie w ramach Umowy będą miały formę pisemną i będą skierowane do drugiej strony na adres jej siedziby głównego biura lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub na inny adres, o którym strona może okresowo informować drugą stronę. Wszelkie zawiadomienia będą uważane za skutecznie doręczone od razu (jeśli zostaną doręczone osobiście) lub po trzech (3) dniach od daty wysyłki, jeśli zostaną wysłane przedpłaconą przesyłką pocztową.
  3. Wszelkie Specyfikacje dostarczone przez DFIN Dostawcy lub specjalnie przygotowane przez Dostawcę dla DFIN w związku z Umową, wraz z prawami własności intelektualnej do Specyfikacji, będą wyłączną własnością DFIN i muszą zostać zwrócone DFIN na każde żądanie. Dostawca nie ujawni żadnej osobie trzeciej ani nie wykorzysta Specyfikacji, chyba że okaże się to konieczne do celów niniejszej Umowy.